தமிழ் புத்தாண்டு 2020: Tamil New Year 2020 எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

தமிழ் புத்தாண்டு 2020: Tamil New Year 2020 எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? சித்திரை திருநாள் எப்படி வந்தது? விஷூ புண்ணிய காலம் என்றால் என்ன? தமிழ் புத்தாண்டு 2020: Tamil New Year 2020 தமிழ் ஆண்டுக் கணக்கானது வானியல் மற்றும் அறிவியல் அடிப்படையில் கணிக்கப்படுகிறது. சூரியனின் இயக்கத்தை வைத்தே ஒரு ஆண்டை தமிழர்கள் கணக்கிடுகின்றனர். பூமி சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வர 365 நாட்கள், 6 மணி நேரம், 11 நிமிடங்கள், 48 நொடிகள் ஆகும். … தமிழ் புத்தாண்டு 2020: Tamil New Year 2020 எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.