தொழில்நுட்பம்

Meet Meena ChatBot உலகின் சிறந்த சாட்போட் மீனா சாட்பாட் (Chatbot) என்றால் என்ன?

Meet Meena ChatBot – மீட் மீனா; உலகின் சிறந்த சாட்பாட்

0
Meet Meena ChatBot: "மீட் மீனா சாட்போட்", உலகின் சிறந்த சாட்பாட் என கூகுள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளது. சாட்பாட் (Chatbot) என்றால் என்ன? மனிதன் போலவே வாடிக்கையாளர்களிடம் பேசும் "மீனா" தான் தற்போது உலகின்...