தொழில்நுட்பம்

 சைரா காது ரா CYBIRA (Cyber security interactive robotic agent ! Police Robo )

0
சைரா காது ரா CYBIRA ( Cyber security interactive robotic agent ! Police Robo). சைபீரா பற்றி தெரியுமா? இப்படி தான் என் நண்பன் என்னிடம் கேட்டான்? சில வருடங்களுக்குப் பிறகு...